ⓓⓘⓚⓤ ⓝⓞ ⓓⓘⓦⓐⓝⓞdiku_no_diwano___ photo, picture, screen, image

એવું નથી કે હું દુનિયાથી ડરું છું... બસ કહેવું સરળ નથી કે હું તને પ્રેમ કરું છું!!! - ðⓘⓚⓞⓞ

65 posts 33 followers 23 following